Behöver du hjälp med din husgrund i Stockholm?

Husgrunder i Stockholm

Husgrund i Stockholm

Grunden är det viktigaste för kvaliteten på ett hus

En husgrund är det som ska vara den platta eller det fundament som det hus som ska byggas ska stå på. Här kommer det då i huvudsak att finnas tre olika typer av husgrunder. Det ena kommer att vara den klassiska plattan på marken, vilket förmodligen är den vanligaste typen av grund för ett hus sett över hela världen. Det andra kommer att vara det som kallas för krypgrund och är då ett fundament för huset som består av två olika delar med ett öppet område emellan. Den tredje och sista typen av de vanligaste husgrunderna är källargrund, vilket många gånger bygger på samma princip som platta på mark med har en våning under marken.

  • Platta på mark: När det gäller typer av grunder till hus som ska byggas, så kommer det helt klart vara så att typen platta på mark kommer att vara den som kan få de högsta värdena gällande styrka och hållfasthet. Här handlar det om en massiv grund som vanligen gjuts på kapillärbrytande skikt. Detta skikt består då av tvättad makadam eller singel som pressats samman med hjälp av avsedda maskiner. Denna typ av husgrunder är också alltid gjuten över en stomme av armeringsjärn, vilket hjälper till att minska risken för brott och brytningar i grundstabiliteten.
  • Krypgrund: Krypgrunden är den typen av grund som tidigare var vanligast i Sverige. Detta tros vara med anledning av att den var praktisk då den hade ett utrymme för att komma åt alla saker som dragits in i huset gällande vatten och el, samt att det också var det billigaste alternativet. Här har grunden byggts med hjälp av två olika där det under kallas för grundbotten och det övre för trossbotten. Många av de äldre felaktigt byggda krypgrunderna har idag tagit skada av fukt och mögel, och många byter nu ut dessa mot den starkare och bättre grundtypen platta på mark.
  • Källargrund: Denna grund är som tidigare beskrivits i mångt och mycket som en platta på mark. Detta med skillnaden att en källargrund placeras mycket lägre och har då väggar på sidorna som måste isoleras och skyddas mot fuktskador med rätt val av isolering samt dräneringssystem. Till detta används ofta något som kallas för Delta-matta och cellplast. Här kan denna grund även jämföras till viss del med krypgrunden, men i detta fall fås en hel våning för boende under markytan. Taket för denna våning kan bestå av antingen en typ av trossbotten eller en helgjuten tak- och golvkonstruktion.
  • Övriga husgrunder: De övriga grunderna som finns brukar i allmänhet vara det som kallas för pålgrund och plintgrund. Pålgrunden är den som används då marken där ett hus ska byggas antingen är för lös så att en typ av berggrund måste nås, eller så är det helt enkelt pålar gjutna i marken som håller huset på en högre nivå. Den sistnämnda husgrunden är vanligast i varma länder och de asiatiska delarna av världen. Plintgrunden är kanske den enklaste av alla grunder för hus och därmed också den minst hållfasta och stabila. Denna typ av grund kommer oftast att användas för sommarstugor och kolonistugor samt även andra byggnader avsedda till förvaring m.m.

Som tidigare nämnts så är det platta på mark, krypgrund och källargrund som är de vanligaste husgrunderna som används i Sverige. De andra typerna av grunder som även finns i många flera versioner och namn, kommer mest att vara det som ses på hus konstruerade i andra länder. En anledning till detta är att Sverige har mycket strikta regler när det gäller säkerhet och hållfasthet samt övriga aspekter då det gäller bygg och anläggning samt konstruktioner av hus. Till detta används regler och föreskrifter ur en bok som bär namnet Hus-AMA, vilket alla seriösa byggföretagare och entreprenörer använder sig av.

Att välja grund för det hus som ska byggas

När någon ska bygga ett hus så kommer det att vara viktigt att välja den rätta grunden. Detta för att allt ska bli rätt från början och att hållfastheten och styrkan på den ska vara anpassad för att hålla den eller de våningar som ska finnas över marken. När detta ska utföras och valet ska göras så kommer det att krävas kunskaper gällande beräkningarna av dessa grunder. Naturligtvis kommer den typ av grund som väljs även vara vald med tanke på det bästa för själva konstruktionen. Till detta är det alltid bäst att använda sig av professionella och utbildade personer med bred och lång erfarenhet av husgrunder och dess konstruktion.

Det finns två viktiga anledningar till att valt av grunden för ett hus alltid ska göras av yrkesfolk som har detta som ett arbete. Det första är att det alltid kommer att bli en så enkel och kostnadseffektiv beräkning som möjligt då ingen vill betala mera för arbete och material än de behöver. Den andra anledningen är att minska felmarginalen, samt att det också kommer att finnas fördelar gällande olika försäkringar som eventuellt inte gäller om något skulle bli fel med en grund som konstruerats av en lekman.

Kostnader för material och arbete gällande husgrunder

När det ska byggas ett hus så kommer alltid detta att vara något som blir en stor kostnad. I det fallet är det också många gånger själva grunden för huset som ska byggas, vilken är det som är en av de största kostnaderna. Här kommer detta att ta en viss tid vilket gör att arbetet kommer att vara en stor del av det hela, medan också materialet som ska vara det som grunden består av är en stor kostnad. Det som står klart kommer dock alltid att vara att en grund ska byggas av ett företag som är verksamma inom bygg och anläggning, vilket alltid kommer att bli det bästa och säkraste gällande konstruktion i kombination med det pris som ska betalas.

Något som också är mycket bra är att det finns något som kallas för ROT-avdrag. Detta är ett avdrag som gäller för alla skattebetalare som anlitar en registrerad och godkänd hantverkare för ett arbete. Detta avdrag brukar i nästan alla fall dras av direkt av den byggfirma som anlitas och därmed så behöver ingen betala för att sedan få tillbaka pengarna. Nu är ett husbygge och en husgrund något som är mycket dyrt, men det finns ett sätt att betala lite mindre. Med hjälp av ROT-avdraget kommer den som bygger alltid att kunna göra ett avdrag på 30% upp till ett belopp av 50000 kronor. Är det två ägare kan avdrag göras upp till 100000 kronor.

Kan en lekman bygga sin egen husgrund

Något som ingen ska försöka sig på när det gäller att bygga ett hus för boende eller kommersiellt ändamål, är att beräkna och skapa grunden för detta på egen hand. Detta är naturligtvis om kunskaperna inom detta område saknas, vilket det gör hos det flesta. Detta kan då leda till att husgrunden blir instabil och de fokuseras mera på kostnaden än säkerheten. När detta sker brukar det i allmänhet leda till fel, som antingen inte byggaren accepterar eller som gör det hela dyrare än det hade behövt att vara.

Nu kommer det att finnas undantag inom detta område och detta blir då när det ska byggas något som ett fritidshus, kolonistuga eller ett annat mindre förvaringsskjul. Här kommer det då att finnas en möjlighet att klara detta på egen hand, dock är det fortfarande en stor fördel med att heller inte anlägga grunden till ett fritidshus på egen hand. Här kommer det alltid att behövas en kunskap och erfarenhet som bara kan fås genom dagligt arbete och en gedigen utbildning.

Välkommen

Husgrunder Stockholm är en webbplats för AK Entreprenad. AK Entreprenad utför professionella arbeten med husgrunder i Stockholm med omnejd.

Kontakta oss

Alexander Allerskog
Telefon: 08 – 570 325 50
Mail: alexander@akentreprenad.se

Eller använd kontaktformuläret